17.09.2020

Біологія . 8 клас.Тканини. Органи. Фізіологічні системи

 Добрий день!!!

Проведемо біологічний диктанту з теми “Клітина”.

1. Вправа «Вірю – не вірю».

Чи вірите Ви, що…..

1…..клітина є елементарною структурною і функціональною одиницею організму.

2….усі клітини побудовані за єдиним планом.

3…кожна клітина ззовні вкрита клітинною стінкою.

4…цитоплазма – в’язка, напіврідка речовина, в якій містяться органели.

5…рибосоми беруть участь в синтезі білків.

6…ендоплазматична сітка представлена системою плоских замкнених мішечків – цистерн, які обмежені мембраною.

7…всі клітини організму людини мають ядро.

8…мітохондрії вкриті подвійною мембраною.

9….комплексі Гольджі формуються мітохондрії.

10…включення – непостійні утворення клітини.

11….рибосом багато в клітинах тканин, які швидко ростуть.

12…основна функція мітохондрій – синтез енергії.

(Відповіді записуємо в зошит і присилаємо на перевірку)

Діти, коли ви бігаєте , які клітини , органи, системи органів у вас в цей час працюють?

Перед вами тканини людини, вони такі , як у тварин? Можете пригадати їх функції, назви? Тканини - це сукупність клітин однакових за будовою, що виконують однакову функцію.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Перегляньте презентацію, складіть схему видів тканин людини та виконайте Лабораторне дослідження 1. Ознайомлення з препаратами тканин людини.( в презентації є таблиця в якій ви записуєте по одному прикладу різних видів тканин людини.) Роботу надсилаєте 17 вересня.

16.09.2020

Біологія . 9 клас.Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки.

 Бесіда:

 - Що вивчає біологія?

- Про що вивчають такі науки: ботаніка, зоологія, біофізика, екологія, генетика?

 - Які рівні організації живого?

 - Які методи дослідження можна використати в біології?

Який склад данних об'єктів: 
У кого з них найбільше води? 

Всі клітини живих організмів мають такий склад: 

Найважливішою рідиною є вода. Вона має будову: 

Як ви вже знаєте, формула води — H2O. Молекула води складається з двох атомів Гідрогену й одного атома Оксигену . Вона є диполем, що має позитивний і негативний заряд на полюсах. Завдяки такій будові протилежно заряджені кінці диполя здатні притягуватись. Так виникає водневий зв’язок. Саме ця особливість будови молекули води й зумовлює властивості води.


А завдяки будові має властивості: 

1.     Має велику теплоємність

2.     Кипить за t = 100 °С, замерзає за t = 0  °С

3.     Має високу теплоту випаровування

4.     Гарний розчинник

5.     У рідкому стані є прозорою рідиною

6.     У твердому агрегатному стані має меншу густину, ніж у рідкому

7.     Має високу теплопровідність

8.     Відзначається великим поверхневим натягом.


Домашнє завдання : вивчити матеріал 


15.09.2020

11 клас. Біологія. Загальні закономірності формування адаптацій. Поняття про преадаптацію та постадаптацію.

Бесіда: 

 - Що таке адаптація?

 - Яке біологічне значення адаптацій?

 - На яких рівнях організації живого можливі адаптації?

 - Які пристосування виникають у тварин, рослин, людини?

 - Чи всі адаптації є користними?

Розглянемо презентацію, послухайте пояснення та занотуйте ключові поняття уроку:

 Презентація 

Домашнє завдання : Вчити параграф 2, виконати вправи із презентації

14.09.2020

11 клас. Хімія. Будова електронної оболонки атома


Повторення знань “Знаходимо помилки в тексті та складаємо слово”: 1.  (А) Головна характеристика хімічного елемента – це його відносна атомна  маса. 

2.  (М) Кількість протонів дорівнює порядковому номеру елемента. 

3.  (Е) Періоди – це горизонтальні ряди в таблиці Д.І. Менделєєва. 

4.  (У) Групи бувають великими  та малими.

 5.  (Н) Нітроген, Фосфор, Арсен становлять головну підгрупу четвертої групи.

 6.  (Д) У Магнію на зовнішньому рівні два електрони. 

7.  (К) У Силіцію 14 нейтронів. 

8.  (Е) У Купруму заряд ядра +29.

 9.  (У) У Натрію чотири енергетичних рівня. 

10.(Л) Калій більш активніший метал ніж Літій. 

11. (Р) Схема будови електронних оболонок Хлору має вигляд: 2,8.6. 

12. (Є) До лужних металів належіть: Натрій, Калій , Літій, Цезій. 

13. (Р) Карбон є більш сильнішим неметалом ніж Нітроген. 

14. (Є) Флуор, Хлор, Бром, Йод – галогени.  

15. (В) На другому енергетичному рівні немає d-підрівня. 

 Розглянемо слайди презентації та послухайте пояснення: Будова електронних оболонок атома

Переглянемо відео про розміщення орбіталей у просторі:
Домашнє завдання: вч.параг.1, створити короткий яскравий конспект "Будова електронної оболонки атома"

Підготувати навчальний проект :"Створення 3D-моделей атомів елементів"

8 клас. Хімія. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.

 

Якщо хтось знаходиться у кабінеті хімії у певній школі у Берліні, Монреалі, Стокгольмі чи у нашій державі, він, незважаючи на усі відмінності, знайде одну спільну деталь. Це таблиця, де містяться усі елементи, що утворюють все живе і неживе навколо нас,Періодична система хімічних елементів імені Дмитра Івановича Менделеєва.

Скільки речовин і об’єктів існує у Всесвіті! Але лише трішки більше сотні елементів є їх складовими. Більше того, серед них є багато схожих один на одного, також вони утворюють речовини із схожими властивостями.

1)    Класифікація речовин А.Лавуазьє

Древні греки, зокрема відомий мислитель Арістотель, вважали, що усі речовини складаються у різних співвідношеннях з води, землі, вогню й повітря. Цією версією оперували й ранні алхіміки.

На картині Жака Луї Давида ви можете бачити зображення Антуана Лорана Лавуазьє зі своєю дружиною Марією. Цей великий хімік є для вас уже відомими. 

У 1789 році світ світ побачила праця «Елементарний курс хімії», де Лавуазьє перелічує близько 30 хімічних елементів. Звичайно, чимало з них насправді елементами не були, адже, скажімо, вода це складна речовина. З огляду на те, що тодішні вчені не оперували інструментами для розкладання таких сполук на прості, помилково вважалось, що вони і є елементарними, індивідуальними частинками («хімічними елементами»). Проте великою заслугою Лавуазьє був поділ усіх відомих йому речовин на метали і неметали. Цією першою науковою класифікацією ми користуємось і нині.

А тепер спробуємо уявити себе в ролі Антуана Лавуазьє і самостійно спробувати здійснити поділ речовин на метали й неметали. 

Діти  випишіть у робочий зоших сполуки що є металами, і окремо – неметалами.

Au

O3

Si

Ba

N2

Fe

P

Cu

F2

S8

Ag

Xe


2)    Тріади Й.Деберайнера

Із відкриттям нових елементів прийнятого поділу на метали і неметали виявилось недостатньо. Зявилась нагальна потреба у їх систематизації і поділі на групи відповідно до властивостей сполук, що вони утворюють. Німецький хімік Йоганн Вольфганг Деберайнер – перший, кому вдалося встановити певні закономірності у властивостях хімічних елементів та їх сполук. У 1817 р., проаналізувавши властивості й характерні ознакивідомих на той час хімічних елементів, він вказав на наявність певних сімейств, що містили по три елементи (звідси назва «тріада»). До першої тріади входили Кальцій, Стронцій і Барій. Також вчений помітив, що у тріаді відносна атомна маса проміжного елемента дорівнювала середньому арифметичному значенню першого і третього.